درباره طرح

تعداد بازدید:۴۱۴
درباره طرح

چیستی دفاتر تسهیلگری:

 • مرکزی است تحت نظر موسسه ای حقوقی و با مجوز وزارت کشور؛
 • برخوردار از کارشناسان حوزه های جامعه شناسی،‌ مددکاری  اجتماعی،‌اقتصادی ‌حقوقی، شهرسازی؛
 • رویکردی اجتماع محور، با هدف بهبود شاخصهای توسعه و پیشرفت پایدار محلات کمتر برخوردار(حاشیه نشین)؛
 • سیاست تمرکز نیروهای محلی و فرامحلی دخیل در توسعه محله، هدایت اقدامات با هدف تجمیع نیروها،پرهیز از موازی کاری،تهیه بانک اطلاعاتی جامع محله برای پژوهش و پایش در جهت تحقق اهداف توسعه محلی؛

اهداف راهبردی:

 • توسعه و پایداری اجتماعی؛
 • توانمند سازی اجتماع محلی؛
 • ارتقای زیست پذیری و کیفیت زندگی؛
 • خدمات اجتماع محور(نیازها و مشکلات عمومی)؛
 • تقویت ابعاد پیشگیرانه،‌کنترلی و کاهش آسیبهای اجتماعی.

اهم وظایف دفاتر در اجتماع محلی:

 • تنظیم روابط و اعتمادسازی و نفوذ در اجتماع محلی؛
 • تهیه گزارشات مونوگرافی محله؛
 • جلب مشارکت منابع اجتماعی(دارایی های اجتماع محلی: افراد موثر، انجمنها و کانونهای محلی، موسسات و سازمانهای دولتی و غیردولتی، دارایی های فیزیکی، فرهنگی، اقتصادی و مالی، ‌روابط اجتماعی)؛
 • اقدامات توسعه ای و حل مسایل اجتماع محلی با بهره گیری از دو ضلع سازمانهای دولتی و ظرفیتها و مشارکت اجتماع محلی.

 

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۹